วันไหลบางแสน

งดอีกปี! วันไหลบางแสน 2564 รอโควิด-19 คลี่คลาย

เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ประกาศยุติโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี 2564 หวั่นความเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังได้ตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ตระหนักและวิตกกังวล ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนประจําปี พ.ศ. 2564 โดยมีลักษณะการดําเนินกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมาก และมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยคํานึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสําคัญ เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอประกาศยุติโครงการจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจําปี พ.ศ. 2564

ดังนั้น เพื่อเป็นการไม่ประมาทและไม่เสี่ยงต่อการรวมตัวของคนจำนวนมหาศาลจึงของดจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแสนสุขจะพิจารณาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นทดแทนหากสถานการณ์ดีขึ้นต่อไป

agoda